Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Звање преводилац

Према Јединственој номенклатури занимања (ЈНЗ), у групи 88 (Остала занимања културе, уметности и информисања) таксативно су наведена три нова филолошка профила заједно са одговарајућим шифрама.

То су:

  •     лектор (71.88.41)
  •     терминолог (71.88.42)
  •     преводилац (71.88.43),

при чему се под појмом "преводилац" подразумева свако високообразовано лице (степен стручности VII1), које у виду занимања обавља све послове превођења, без обзира на карактер изворника (дакле: књижевно и научно-стручно превођење) и на начин његове реализације (писмено и/или усмено). Употребом назива "преводилац" у његовом ширем значењу изостављен је назив "тумач", што би била ознака за онога који искључиво преводи усмено.