Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Новинско - издавачка делатност

Историјат

Билтен ГЛАСНИК


је прво званично гласило Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Ова публикација је била замишљена као нека врста струковног билтена који треба да буде континуалан и има одговарајући периодитет.
Основни задатак је био да служи као информатор чланства из чисто професионалог домена: филолошко-терминолошко-преводилачке терминилогије.
ГЛАСНИК је излазио у периоду од 1968 – 1974 године.

 

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ као орган Удружења покренут је фебруара 1980. године.

Решењем Секретаријата за информације СР Србије број 651-22/82 од 16. марта 1982. године часопис је регистрован као 601. гласило у Републици.


Главни разлог покретања часописа ПРЕВОДИЛАЦ је недостатак стручне периодике из области преводилаштва уопште. Сам часопис није намењен информисању властитог чланства, већ да својим садржајем и профилом задовољава интересе и потребе филолога разних струка, лингвиста, терминолога и лексикографа, теоретичара и историчара превођења, студената филолошких факултета и средњошколаца преводилачког смера.
Карактеристична ознака часописа (УДК 651.926.07 (05) = 00 и YU ISSN 0351-8892) чиме испуњава савремене захтеве стручне периодике.
Излази тромесечно на шест штампарских табака и са следећих девет рубрика:

- Уводник - Човек и језик
- Из теорије и праксе превођења
- Прикази и критике
- Хроника
- Портрети преводилаца
- Глосар
- Библиографија
- Информативни билтен

 

ПРЕВОДИЛАЦ има основни задатак да информише чланствo Удружења и ширу јавност о питањима језика уопште, теорије и праксе превођења, да објављује критике превода и приказе важних публикација из области превођења, да читаоце упознаје са одговарајућим речницима и другим приручницима на разним језицима и да им путем глосара ставља на располагање стручну терминологију која у нашој лексикографији није довољно, или није уопште обрађена. Часопис пише о организацијама и установама чији се рад у великој мери заснива на превођењу, доноси портрете истакнутих посленика преводилаштва и информише о разним научним и стручним скуповима у земљи и иностранству који су од значаја за преводиоце. ПРЕВОДИЛАЦ доноси прилоге из области терминологије, лингвистике и примене компјутера у области превођења и пише о иностраним и нашим искуствима из теорије и праксе превођења.
Један од важних задатака часописа се огледа у његовим сталним настојањима да допринесе афирмацији преводилачке струке и преводилаштва уопште и да чланство Удружења упозна са његовим правима и одговорностима у обављању ове веома одговорне и неопходне професије.

Зоран Р. Јовановић

Главни одговорни уредник

 

Једино гласило за преводиоце у Србији

Časopis PREVODILAC

Часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију (историја, теорија, критика, дидактика превођења, статус и организација преводилачке професије)
QR code