Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Часопис Преводилац

Главни разлог покретања часописа ПРЕВОДИЛАЦ је недостатак стручне периодике из области преводилаштва уопште. Сам часопис није намењен информисању властитог чланства, већ да својим садржајем и профилом задовољава интересе и потребе филолога разних струка, лингвиста, терминолога и лексикографа, теоретичара и историчара превођења, студената филолошких факултета и средњошколаца преводилачког смера.


Карактеристична ознака часописа (УДК 651.926.07 (05) = 00 и YU ISSN 0351-8892) чиме испуњава савремене захтеве стручне периодике.


Излази тромесечно на шест штампарских табака и са следећих девет рубрика:

       Уводник

       Човек и језик

       Из теорије и праксе превођења

       Прикази и критике

       Хроника

       Портрети преводилаца

       Глосар

       Библиографија

       Информативни билтен

ПРЕВОДИЛАЦ има основни задатак да информише чланствo Удружења и ширу јавност о питањима језика уопште, теорије и праксе превођења, да објављује критике превода и приказе важних публикација из области превођења, да читаоце упознаје са одговарајућим речницима и другим приручницима на разним језицима и да им путем глосара ставља на располагање стручну терминологију која у нашој лексикографији није довољно или није уопште обрађена. Часопис пише о организацијама и установама чији се рад у великој мери заснива на превођењу, доноси портрете истакнутих посленика преводилаштва и информише о разним научним и стручним скуповима у земљи и иностранству који су од значаја за преводиоце. ПРЕВОДИЛАЦ доноси прилоге из области терминологије, лингвистике и примене компјутера у области превођења и пише о иностраним и нашим искуствима из теорије и праксе превођења.

Један од важних задатака часописа се огледа у његовим сталним настојањима да допринесе афирмацији преводилачке струке и преводилаштва уопште и да чланство Удружења упозна са његовим правима и одговорностима у обављању ове веома одговорне и неопходне професије.

Досадашња статистика:

закључно са 2014. годином изашле су 72 свеске;
укупан број штампаних табака: 640
укупан број примерака: преко 96.000
укупан број објављених прилога: 1.420

 

 

Структура прилога:

72 уводника о разним културним и другим темама,
око 300 научних чланака из разних области лингвистике и традуктологије,
око 250 приказа разних (домаћих и страних) публикација,
oко 300 приказа научних скупова у земљи и свету,
79 портрета истакнутих, домаћих преводилаца,
75 тематских библиографија са различитом стручном тематиком,
75 стручних глосара из разних области превођења,
преко 250 информативних прилога и извештаја,
број посебних издања: 7

Часопис традиционално припрема редакцијски колегијум од једанаест чланова, афирмисаних лингвиста, специјалиста за језик струке и разне области лингвистике, филологије и традуктологије (UDK 651.926.07(05)=00, YU ISSN 0351-8892).

Једино гласило за преводиоце у Србији

Časopis PREVODILAC

Часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију (историја, теорија, критика, дидактика превођења, статус и организација преводилачке професије)
QR code