Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Изводи из Статута Удружења

О Удружењу научних и стручних преводилаца

Шта представља наше Удружење?

Удружење научних и стручних преводилаца Србије је добровољно, невладино и непрофитно професионално струковно удружење добровољно удружених научних и стручних преводилаца, сталних судских тумача и терминолога, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области преводилаштва (члан 1).

Удружење је правно лице. Делатност Удружења заснива се на уставним одредбама, важећим прописима, одредбама Статута и програмским смерницама Удружења, усвојеним на редовним годишњим скупштинама (члан 2).

Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије (члан 3).

Циљеви и задаци Удружења

Статутом су одређени основни циљеви и задаци Удружења.

Циљеви Удружења су:

 1.  да развија и унапређује преводилачку професију;
 2.  да ради на усавршавању стручног преводилачког кадра;
 3.  да у границама својих могућности задовољава потребе заједнице за поузданим, писменим и усменим превођењем научних, стручних и уметничких текстова;
 4. да сарађује са факултетима, професионалним научним и стручним организацијама и институцијама у земљи и иностранству, као и са државним органима, организацијама и институцијама, ради унапређења и развоја преводилачке струке;
 5. да активно учествује у активностима међународних професионалних организација преводилаца (ФИТ);
 6.  да развија и шири везе и сарадњу са стручним организацијама и удружењима у земљи, а по потреби и иностранству;
 7. да штити интересе и друштвено-професионална права својих чланова и организовано иступа при остваривању њихових интереса;
 8. да афирмише правилно вредновање делатности Удружења и његових чланова у јавности;
 9. да се укључује у интересна удружења (за културу, образовање, истраживање,  науку итд.), ради остваривања својих ширих друштвених задатака;
 10. да доприноси побољшању, односно унапређивању законодавног оквира у преводилаштву.

 

Oсновни задаци Удружења:

 1. да код својих чланова развија свест о одговорности при превођењу, као и о потреби сталног усавршавања;
 2. да организује секције и подружнице као своју делегатску базу;
 3. да обједињује и усклађује рад научних и стручних преводилаца и судских тумача и терминолога на територији Републике Србије да помаже унапређење стручних преводилачких служби у свим организацијама  у којима раде научни и стручни преводиоци;
 4.  да води бригу о статусним, социјалним и професионалним питањима преводилаца који личним радом, самостално, у виду занимања обављају  преводилачку делатност, као и бригу о статусним и социјалним питањима преводилаца који су престали да се активно баве преводилачким радом;
 5.  да се стара о друштвеном статусу преводилаца и о њиховом статусу у организацијама у којима су запослени;
 6. да организује своју преводилачку делатност ради задовољавања потреба радних организација, друштвених организација и научно-истраживачких институција за квалификованим и стручним преводилачким радом;
 7. да организује усавршавање и лиценцирање преводилаца, као и стручне семинаре, курсеве и симпозијуме, конгресе и међународне конгресе;
 8. да организује бављење научно-истраживачким и стручним радом;
 9. да организује издавачку, новинско-издавачку и графичку делатност;
 10. да врши овлашћења из Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе;
 11. и други задаци који му буду поверени законом и другим актима (члан 6).

 

 

Како се постаје члан Удружења

 1. Чланство у Удружењу је добровољно. Рад чланова у органима Удружења се не плаћа. Редовни члан Удружења може, под једнаким условима предвиђеним законом и Статутом да постане сваки грађанин Србије, као и страни држављанин који се активно бави преводилачким радом (члан 16).

 

Општи услови које мора да испуњава кандидат за редовног члана Удружења су:

 

 1. да се активно бави преводилачким радом;
 2. да је његов рад у складу са интересима Републике Србије;
 3. да прихвата Статут Удружења и да је вољан да активно ради на остваривању циљева и задатака Удружења;
 4. да редовно плаћа чланарину Удружења.

 

Постоје и посебни услови које кандидат мора да испуњава:

 

 1. да има високу школску спрему филолошке или друге струке и три године преводилачког искуства, или вишу школску спрему са пет година преводилачког искуства, или да је постављен за сталног судског тумача;
 2. да је превео најмање 1000 страница текста или је најмање тридесет пута био ангажован на усменом превођењу;
 3. да је, уколико не испуњава услове под 1 и 2 става 3 овог члана, завршио стручни преводилачки семинар у Школском центру за усавршавање преводилачких кадрова Удружења (члан 17).

Постоје и почасни чланови Удружења. То може бити лице, које је својим активностима допринело развоју преводилаштва или остваривању циљева и задатака Удружења. Почасне чланове бира Скупштина Удружења на предлог Управног одбора (члан 18).
Одлуку о пријему у чланство доноси Комисија за пријем у чланство, на писмени захтев преводиоца који жели да постане редовни члан Удружења, уз доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Против одлуке о одбијању пријема у чланство заинтересовани кандидат може да уложи приговор Управном одбору Удружења, у року од 15 дана од дана њеног пријема. Одлука Управног одбора о приговору, у смислу става 2 овог члана, коначна је (члан 19).

Ипак, не може свако да постане члан Удружења. Члан Удружења не може бити лице коме је правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране јавног иступања, лице осуђено на казну која повлачи забрану учествовања у оснивању Удружења грађана, док та забрана траје, као ни лице које је осуђено за кривично дело против народа и државе, против привреде, за фалсификат или друго дело, у трајању дужем од шест месеци (члан 20).

 

Како престаје чланство у Удружењу

Статутом је предвиђен начин престанка чланства у Удружењу у следећим случајевима:

 1. иступањем из Удружења;
 2. изрицањем мере искључења из чланства;
 3. смрћу члана;
 4. у случају накнадног стицања услова из члана 20 Статута;
 5. ако члан не плаћа чланарину дуже од једне године;
 6. у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом или другим општим актом Удружења (члан 21).

 

Постоје и други разлози за искључење из чланства Удружења, у складу са Статутом (члан 22), и то у следећим случајевима:

 1.  ако је преводилачка или друга делатност члана у супротности са интересима Удружења;
 2.  ако члан својим радом угрожава или подрива јединство Удружења, шири нетрпељивост или групаштво, поступа противно општим актима Удружења или делује против његових циљева;
 3. ако у свом раду грубо прекрши начела Преводилачке повеље, односно Кодекса части преводилаца Србије и тако нанесе штету угледу Удружења или преводилачкој професији уопште;
 4. у другим случајевима, за које је посебним општим актом Удружења предвиђена мера искључења из чланства.

Одлуку о престанку чланства доноси Комисија за пријем у чланство, осим у случајевима када је то посебним општим актом стављено у надлежност посебном органу Удружења. На одлуку о престанку чланства у Удружењу, члан на кога се она односи има право приговора Управном одбору Удружења, у року од 15 дана од дана њеног пријема, односно под условима утврђеним посебним актом Удружења.

 

Права и дужности чланова Удружења

У више одредаба Статута тачно су набројана права и дужности редовних чланова Удружења. Тако су Статутом (члан 26) наведена следећа права чланова Удружења:

 1. да учествују у раду у Удружењу и његовим секцијама;
 2. да бирају и буду бирани у органе Удружења и секција;
 3. да у стручном преводилачком раду користе помоћ Удружења и секција;
 4. да своју преводилачку делатност обављају преко Преводилачког центра Удружења, под условима утврђеним Правилником о раду Преводилачког центра;
 5. да за свој преводилачки рад остварују накнаду према ценовнику Удружења;
 6. да поседују чланску карту Удружења;
 7. да добију заштиту Удружења при обављању послова у струци у складу са законом и кодексом;
 8. да јавно користе професионалне исправе.


Статутом (члан 27) регулисане су дужности чланова Удружења, и то:

 1. да раде на остваривању циљева и задатака Удружења и да се придржавају општих аката Удружења и одлука органа Удружења и секција;
 2. да се у свом преводилачком раду свестрано залажу за очување угледа и афирмацију Удружења као професионалне и сталешке организације;
 3.  да прихватају дужности у органима Удружења и секцијама у које буду  изабрани, да те дужности обављају у складу са прописима, општим актима Удружења и секција и одлукама органа Удружења и секција;
 4. да се придржавају начела Преводилачке повеље и општих дужности преводилаца утврђених повељом, те да не поступају противно одредбама Кодекса части преводилаца Србије;
 5. да своју преводилачку делатност обављају преко Удружења, под условима утврђеним правилником о раду Преводилачког центра;
 6. да воде бригу о томе да њихов преводилачки рад буде терминолошки и граматички квалитетан;
 7. да обезбеде лекторисање ако сматрају да наручени посао не може да обаве довољно квалитетно;
 8. да своја искуства бесплатно преносе другим преводиоцима;
 9. да професионалне исправе користе у складу са актима Удружења;
 10. да уредно плаћају чланарину.