Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Усмено превођење

Усмено превођење

У усменом превођењу добрим познавањем двају језичких система, симултани преводилац врши прекодирање поруке прераспоредом језичких јединица на фонолошком, синтаксичком и семантичком нивоу. Једино успешним прекодирањем поруке могућа је успешна комуникација. Међутим, функционални степен прекодирања је, ипак, ограничен семантичким пољем, те у том смислу синхрони облик превођења јесте погодан за примену у одређеним околностима, док се истовремено може сматрати врло неадекватним у неким другим, као што је превођење књижевне литературе и сл.

 

Семантичко поље није и једини ограничавајући фактор, јер се овде нужно и природно јавља проблем временског ограничења датог за разумевање поруке које исто тако утиче на коначни ниво прераспореда језичких јединица на свим поменутим нивоима.  У усменом превођењу, преводилац прима поруку и претвара је у неуобличену мисао, ону коју је изразио неко други. Примљена порука тако постаје преводиочева лична мисао, коју он потом обрађује и саопштава је својим саговорницима. Усмено превођење једним својим значајним делом предстваља несвесан умни процес који почиње изговарањем речи саговорника, примања и обраде информације, а завршава преводиочевим саопштавањем поруке слушаоцима.

 

Услуге усменог превођења

Симултано превођење

(потребни су микрофон, слушалице и кабина)

Данас ова врста превођења представља стандардну праксу на међународним скуповима. Преводилац седи у кабини, преко слушалица слуша говорника и истовремено преводи. Учесници на конференциjи стављаjу слушалице на уши да би чули превод на jезику по свом избору. Преводиоци раде у тиму, по двоjе за сваки језик и смењују се на сваких 15 минута.

Консекутивно превођење

(опрема ниjе потребна)

Оваj начин превођења jе прикладан за мање групе. Преводилац прави белешке и преводи након што говорник заврши своj исказ.

Шишотаж или превођење шапутањем

Ово jе облик симултаног превођења где преводилац истовремено преводи шапутањем за једног или два учесника на састанку. На малим састанцима или приликом обиласка фабрике може се користити и техничка подршка системa аутоматског водича, али се он не препоручуjе за велике састанке са презентациjама ex cathedra када jе преводиоцима теже да чуjу излагаче.

Превођење између два или мањег броjа лица (liaison)

Преводиоци преводе на састанцима коjи се одржаваjу лицем у лице.

Понекад се усмено превођење меша са писменим превођењем. Неки чланови Удружења су, такође, квалификовани преводиоци писаних текстова мада jе реч о сасвим различитоj вештини. Међутим, оба ова занимања захтеваjу висок ниво образовања, опште знање и изузетно знање jезика.

Конференциjски преводиоци се мораjу пажљиво припремати за превођење на скуповима и за ту сврху им се мораjу доставити сви расположиви материjали.

Тимови конференциjских преводилаца обавезно имаjу вођу тима коjи представља везу са организатором конференциjе и има улогу координатора.

 

За све додатне информације не оклевајте да нас контактирате или нас посетите лично сваким радним даном од 8:00 до 16:00 часова.